IAS 37 - Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets

  1.000.000 VND 1.000.000 VND 1000000.0 VND

  1.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.000.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  10:00 - 12:00 (2 hours)

  WHEN

  10 November 2021

  WHERE

  Virtual Conference 

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến.
  Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp* chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Việc lập Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo IFRS sẽ thay đổi đáng kể so với trước đây. Trong đó, doanh nghiệp cần chuyển đổi việc trình bày các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng theo VAS 18 sang theo IAS 37 — Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng.

  Khóa học IAS 37 — Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng sẽ giải thích định nghĩa các khái niệm dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng như quy định trong IAS 37. Sau khóa học, kế toán viên sẽ hiểu rõ tiêu chí ghi nhận và cách xác định giá trị cho những khoản mục này để lập Báo cáo tình hình tài chính theo IFRS.

  *Xem thêm các đối tượng áp dụng của Quyết định 345/QĐ-BTC
  tại đây

  Khóa học này dành cho:

  - Giám đốc tài chính
  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên
   

  Chương trình học:

  1. Định nghĩa

  2. Ghi nhận

  3. Xác định giá trị

  4. Hướng dẫn áp dụng cho các tình huống cụ thể

  5. Trình bày và thuyết minh

  Kết quả:

  Sau khóa học, kế toán viên sẽ có thể:

   Định nghĩa của dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

   Hiểu rõ các tiêu chí ghi nhận và các vấn đề trong việc xác định giá trị

   Hiểu rõ các khác biệt trong hạch toán dự phòng nợ phải trả hiện nay với IFRS, nhất là việc xác định nghĩa vụ hiện tại, và việc áp dụng các hiểu biết này trong các tình huống thường gặp.

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG:

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Decision 345/QĐ-BTC of the Ministry of Finance encourages enterprises* to convert to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. The preparation of financial statements of enterprises under IFRS will change significantly compared to before. In particular, the enterprise needs to convert the presentation of provisions, liabilities and contingent assets under VAS 18 to under IAS 37 — Provisions, liabilities and contingent assets.

  IAS 37 course — Provisions, liabilities and contingent assets will explain the definitions of provisions, contingent liabilities and contingent assets as defined in IAS 37. After the course, accounting Members will clearly understand the recognition criteria and valuation methods for these items in order to prepare the IFRS Financial Statements.

  *See more applicable subjects of Decision 345/QĐ-BTC here.

  This course is designed for:

  - CFO
  - Chief accountant
  - Accountant

  Course Agenda:

  1. Definition

  2. Recognition

  3. Measurement

  4. Application for specific cases

  5. Presentation and disclosure

  Key learning outcomes:

  After the course, accountants will be able to:

   Definitions of provisions, contingent assets and liabilities

   Understand the attribution criteria and valuation issues

   Understand the differences in current provisioning for liabilities with IFRS, particularly in determining a present obligation, and the application of this understanding in common situations.

  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes

  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in Vietnam convert from VAS to IFRS
  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Certification


  Giấy chứng nhận

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KPMG cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

  Bạn không những được giải đáp những vấn đề cụ thể liên quan đến công việc mà còn được phát triển kỹ năng chuyên môn. Giấy chứng nhận này minh chứng cho những kiến thức, kỹ năng và nổ lực bạn đạt được khi tham gia khóa học.

  Get Certified

  Upon successful completion of the course, participants will be awarded a certificate awarded by KPMG.

  Becoming certified shows that you have picked up the skills covered in the course and your motivation to learn. You will not only address your business concerns, but also strengthen your own professional development.

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company. 

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Nguyễn Thanh Nghị

  Partner, Dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn chuyển đổi IFRS tại KPMG Việt Nam

  Ông Nghị là Partner có thâm niên hoạt động tại KPMG Việt Nam hơn 22 năm. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính trong nước và quốc tế, ông Nghị đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam về chuyển đổi sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

  Keen to explore more?
  Browse other courses available:

  Past course photos