Financial Statement Analysis (Online)

  2.000.000 VND 2.000.000 VND 2000000.0 VND

  2.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  2.000.000 VND

  DURATION

  08:30 - 12:30 (4 hours)

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Được thiết kế nhằm giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài chính và những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cơ bản ‘ẩn’ sau báo cáo đó, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và ‘nhạy cảm’ khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo. Khóa học sẽ cung cấp kiến thức về cách phân tích các chỉ sổ trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cách đánh giá hiệu quả kinh doanh. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và ảnh hưởng tài chính trong các quyết định kinh doanh.

  Khóa học này dành cho:

  - Giám đốc tài chính
  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên
  - Chuyên viên phân tích BCTC hoặc quyết định đầu tư

  Bạn sẽ nắm được gì qua khóa học này

  ➤ Cung cấp kiến thức về phân tích các chỉ sổ trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả kinh doanh. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, ảnh hưởng tài chính trong các quyết định kinh doanh. 
  ➤ Hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, để phục vụ trực tiếp cho quản trị doanh nghiệp, quyết định đầu tư
  ➤ Biết cách phân tích đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư.

  Chương trình học

  1. Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính

  + Mục đích phân tích báo cáo tài chính

  + Nguyên tắc phân tích báo cáo tài chính

  + Phương pháp phân tích báo cáo tài chính

  + Cơ cấu báo cáo tài chính

  + Mối quan hệ giữa các loại báo cáo

  + Các vấn đề ảnh hưởng tới các chỉ số khi phân tích báo cáo tài chính

  2. Các loại ý kiến kiểm toán

  3. Các tài khoản tiềm ẩn rủi ro

  4. Bài tập tình huống

  Những điểm đặc biệt ở lớp học KPMG

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp
  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết
  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục
  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam
  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Designed to introduce the basic components of Financial Statements, the basis for preparation of Financial Statements and the areas readers need to pay attention to. With each separate report, you will have access to the basic 'hidden' issues behind that report, thereby building skills and 'sensitivity' when looking at financial figures in the reports. This course help you understand how to analyze key ratios/indicators on the financial statements of a company and evaluate business performance. You will gain an overview of corporate finance and under the role finance plays in influencing in business decisions.

  This course is designed for:

  - CFO
  - Chief accountant
  - Accountant
  Financial Statement/ Investment Decision Analyst

  What you will learn from this course

  ➤ Analyze the ratios/indicators on the financial statements of the business, evaluating business performance. Be familiar with the overview of corporate finance as well as financial influence in business decisions.
  ➤ Understand and use corporate financial statements: Balance sheet, statements of income and cash flows, to directly serve corporate governance and investment decisions.
  ➤ Know how to evaluate the financial situation of a business through basic financial statements as a manager and/or investor to apply to daily management practices in business or investment activities.


  Course Agenda

  1. Financial statement analysis methods

  +Purpose of financial statement analysis

  + Principles of financial statement analysis

  + Financial statement analysis methods

  + Structure of financial statements

  + Relationship between types of reports

  + Issues affecting ratios/indicators when analyzing financial statements
  2. Audit opinion

  3. Potentially risky accounts

  4. Case study                             


  Benefits when studying at KPMG

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated

  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in Vietnam
  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company. 

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Nguyễn Thị Thu Hà

  Giám đốc tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

  Với hơn 14 năm kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam và Hoa Kỳ, bà Hà đảm nhiệm phần lớn là các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng cổ phần trong nước, công ty tài chính, quỹ đầu tư và công ty dịch vụ.

  Bà Hà có kinh nghiệm, kiến thức và hiểu biết sâu rộng về khuôn khổ báo cáo tài chính (VAS và IFRS), đánh giá rủi ro, đánh giá các quy trình kiểm soát  thông qua việc kiểm toán các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“VAS”) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”) và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của các tổ chức tín dụng.


  Nguyễn Thị Minh Hiền

  Giám đốc tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

  Hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán, bà Hiền đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hàng tiêu dùng, năng lượng, bán lẻ, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Hiền hỗ trợ và đào tạo tập huấn cho nhiều tập đoàn lớn và doanh nghiệp, bao gồm bao gồm các doanh nghiệp có lợi lích công chúng và các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam về chuyển đổi sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

  Keen to explore more?
  Browse other courses available:

  Past course photos