VAS 24 - Statement of Cash Flows

  1.000.000 VND 1.000.000 VND 1000000.0 VND

  1.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER  

  DURATION
  2.5 hours  (9:00 a.m. - 11:30 a.m.)
  WHEN 
  24 - August - 2020
  Registration ends: 21 August 2020
  WHERE
  Virtual Conference

  Want to run this course in house? Click Here

  Course description

  Help to understand scope and definition within VAS 24 and benefits of statement of cash flows and practical case studies                                                                                             

  Course Agenda: 

  1. Describe the scope of and definitions within VAS 24

  2. Assess and Identify required components in the statement of cash flows 

  3. Benefits of cash flows statement

  4. Discuss specific disclosure requirements in the financial statements

  5. Practical questions

  Instruction language: Vietnamese

   

  Qua khóa học này, học viên có thể hiểu những phạm vi và định nghĩa trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam 24 và lợi ích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cũng như thực hành nghiên cứu tình huống.

  Chương trình học:

  1. Phạm vi áp dung và định nghĩa trong VAS 24

  2. Đánh giá và xác định các thành phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  3. Lợi ích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  4. Yêu cầu về thuyết minh báo cáo tài chính

  5. Câu hỏi thực tiễn

  Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng Việt

  Meet the Trainer Team

  Company team

  Nguyen Thanh Nghi

  Partner, Audit

  Company team

  Nguyen Thi Minh Hien

  Senior Manager, Audit