IAS 33 - Earnings Per Share

  1.500.000 VND 1.500.000 VND 1500000.0 VND

  1.500.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.500.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  3 hours

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference 

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp* chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Việc lập Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo IFRS sẽ thay đổi đáng kể so với trước đây. Trong đó, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có lợi ích công chúng, cần chuyển đổi việc tính toán và trình bày lãi trên cổ phiếu từ theo VAS 30 sang theo IAS 33 — Lãi trên cổ phiếu (“EPS”).

  Việc áp dụng IAS 33 rất quan trọng vì EPS, bao gồm Lãi cơ bản trên cổ phiếu và Lãi suy giảm trên cổ phiếu, là một chỉ số tài chính trọng yếu đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có lợi ích công chúng và nhận được sự quan tâm đáng kể từ các cổ đông và các bên liên quan khác. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là chỉ tiêu phản ánh kết quả (lãi hoặc lỗ) tính theo số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành. Tuy nhiên, cách thức xác định Lãi suy giảm trên cổ phiếu có tính đến sự tác động của các công cụ trong tương lai, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc pha loãng giá trị cổ phiếu.

  Khóa học IAS 33 — Lãi trên cổ phiếu sẽ giúp kế toán viên hiểu rõ các hướng dẫn về tính cũng như trình bày Lãi cơ bản trên cổ phiếu và Lãi suy giảm trên cổ phiếu. Nội dung khóa học bao gồm xử lý và giải thích các nguyên tắc cơ bản của Lãi trên cổ phiếu, phương pháp tính và trình bày báo cáo tài chính.

  *Xem thêm các đối tượng áp dụng của Quyết định 345/QĐ-BTC
  tại đây.

  Khóa học này dành cho:

  - Giám đốc tài chính
  - Kế toán trưởng

  Kết quả:
  Sau khóa học, kế toán viên sẽ có thể:

   Hiểu rõ các chủ đề cụ thể trong IAS 33

   Hiểu rõ cách tính và trình bày Lãi cơ bản trên cổ phiếu

   Hiểu rõ cách tính và trình bày Lãi suy giảm trên cổ phiếu

   Tính Lãi trên cổ phiếu theo IAS 33

   Đánh giá chất lượng của các thuyết minh, đảm bảo tuân theo IFRS

   Đánh giá các thay đổi tạm thời và lâu dài trong quá trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  Chương trình học:

  1. Tính lãi cơ bản trên cổ phiếu

  2. Tính lãi suy giảm trên cổ phiếu. 

  3. Trình bày và thuyết minh Báo cáo tình hình tài chính theo IAS 33

  4. Thảo luận

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Decision 345/QĐ-BTC by Ministry of Finance compels enterprises to convert from VAS to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. The preparation of financial statements in accordance with IFRS will be changed significantly comparison with before. In which, enterprises, especially public interest entities, need to convert the calculation and presentation of earnings per share from VAS 30 to IAS 33 — Earnings per share (“EPS”).

  The application of IAS 33 is crucial, since EPS includes Basic earnings per share and Diluted earnings per share, is a key financial indicator for enterprises, especially public interest entities, received significant interest from shareholders and other stakeholders. Basic EPS is an indicator reflecting results (profit or loss) calculated by the weighted average number of outstanding ordinary shares. However, the method of determining Diluted EPS takes into account the impact of future instruments, which may be converted into shares or diluted shares.


  The IAS 33 course — Earnings Per Share will help accountants understand the guidelines for calculating and presenting Basic EPS and Diluted EPS. The course agenda covers explanation of the fundamentals of EPS, methods of calculating and presenting in financial statements.

  *See more applicable subjects of Decision 345/QD-BTC here. 


  This course is designed for:

  - CFO
  - Chief accountant 


  Key learning outcomes:

  After attending this course, accountants will be able to:

   Understanding specific topics in IAS 33

   Understand how basic EPS is calculated and presented

   Understand how diluted EPS is calculated and presented

   Calculation of Earnings per share according to IAS 33

   Assess the quality of the presentation, ensuring compliance with IFRS

   Evaluate temporary and permanent changes in the transition from VAS to IFRS

  Course Agenda:

  1. Calculate basic EPS

  2. Calculate diluted EPS

  3. Presentation in the financial statements

  4. Discussion

  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes


  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in vietnam convert from VAS to IFRS

  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)


  Nguyễn Thị Minh Hiền

  Giám đốc tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

  Hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán, bà Hiền đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hàng tiêu dùng, năng lượng, bán lẻ, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Hiền hỗ trợ và đào tạo tập huấn cho nhiều tập đoàn lớn và doanh nghiệp, bao gồm bao gồm các doanh nghiệp có lợi lích công chúng và các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam về chuyển đổi sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

  Keen to explore more? Browse other courses available:

  Odoo - Sample 3 for three columns

  ----------------------------------------------------------------------

  The course helps you understand the numerous scopes and definitions within IAS 24, identify related parties and disclosures.


  Odoo - Sample 3 for three columns

  -----------------------------------------------------------------------

  IFRS 9 - Financial Instruments: Recognition and Measurement


  The course helps you understand the numerous scopes and definitions within IAS 24, identify related parties and disclosures.


  Odoo - Sample 3 for three columns

  Phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
  -----------------------------------------------------------------------

  Consolidation and Valuation


  This courses will help you gain the comprehensive knowledge about businesses combination and consolidation financial statements and understanding fair value concept and common mistakes in PPA and Fair value.

  Our past course photos