Deferred Tax Assets/Liabilities under VAS and Key Considerations for IFRS

  1.000.000 VND 1.000.000 VND 1000000.0 VND

  1.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER  

  DURATION
  3 hours
  WHEN 
  28 - July - 2020 (8:30 a.m. - 11:30 a.m.)
  Registration Ends: 26 July 2020
  WHERE
  Virtual Conference 

  Want to run this course in house? Click Here

  Course description

  By participating in the Course, participants will be able to:

  - Obtain understanding of overview and scope of IAS 12 (International Accounting Standards 12) - Income tax
  - Explain how to recognize and measure deferred tax assets and liabilities
  - Apply key considerations in recognizing deferred tax assets under Vietnamese Accounting Standards (VAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS)

  Course Agenda:

  1. Overview and definition of Deferred Tax Assets (DTA)
  2. Step to recognize Deferred tax
  3. Consideration to recognize 
  Deferred Tax Assets under VAS and IFRS
  4. Case studies

  Instruction language: Vietnamese

   

   Qua khóa học này, học viên có thể:

  - Nắm kiến thức về tổng quan và phạm vi của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế 12 - Thuế Thu nhập
  - Lý giải cách ghi nhận và đo lường Tài sản và Nợ phải trả thuế thu nhập hoãn lại
  - Áp dung những lưu ý trong việc ghi nhận Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế

  Chương trình học:

  1. Tổng quan và định nghĩa Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
  2. Quy trình ghi nhận Thuế thu nhập hoãn lại
  3. Lưu ý khi ghi nhận Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế
  4. Nghiên cứu tình huống

  Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng Việt

  Meet the Trainer Team

  Company team

  Doan Thanh Toan

  Partner, Audit

   

  Company team

  Nguyen Thuy Anh

  Senior Manager, Audit