VAT Refund: Practical Application and Documentation Requirement

  2.200.000 VND 2.200.000 VND 2200000.0 VND

  2.200.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  DURATION
  2 hours 

  WHEN 
  Coming Soon

  WHERE   
  Virtual Conference
                                                                                    Ho Chi Minh City/Hanoi                                          

  ⚠️ Due to the COVID-19 situation, all face-to-face courses are switched to an online webinar format. Thank you for your understanding. | Căn cứ theo diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tất cả các khóa học tại văn phòng được chuyển sang hình thức trực tuyến. Xin cảm ơn Quý khách hàng. 

  Course description

  Provide knowledge of VAT refund principles and regulatory requirements of documentation of VAT refund application.

  Course Agenda:

  1/Legal base and Entitled case
  2/Typical technical issues
  3/Other Administration issues

  Instruction language: Vietnamese


  Mô tả về khóa học

  Cung cấp kiến thức về nguyên tắc của việc Hoàn Thuế giá trị gia tăng và các yêu cầu pháp lý về tài liệu, chứng từ phục vụ cho việc Hoàn thuế Giá trị gia tăng.

  Chương trình học:

  1/ Cơ sở pháp lý và các trường hợp được hoàn thuế
  2/ Những chất vấn thường gặp về hồ sơ hoàn thuế
  3/ Những vấn đề hành chính khác

  Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt


  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer

  Company team
  Nguyen Thi Mai Anh

  Director, Tax 

  Keen to explore more? Browse other courses available: