Internal Audit for Management Level

  2.200.000 VND 2.200.000 VND 2200000.0 VND

  2.200.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  DURATION
  3 hours (2:00 p.m. - 5:00 p.m.) 
  WHEN 
  23 March 2021
  Registration ends: 21 March 2021
  WHERE
  Virtual Conference 


  Course description

  Provide overview and leading practices of Internal Audit (IA); Roles of Internal Audit with Risk Management and other departments/divisions/functions within enterprise; Introduce methods of implementing Internal Audit effectively to achieve to sustainable development and explaining the process for internal auditors to perform internal audit in the company

  Course Agenda:

  1. Definition and roles of Internal Audit within the current corporate governance system:
  - Overview of regulations related to the current corporate governance and position of Internal Audit in Vietnam;
  - Definition and roles of Internal Audit with Risk Management function and other functions within the business
  - Internal Audit Trends : Data and Analytics, Agile Auditing


  2. Internal Audit planning:
  - Risk-based IA methodologies;
  - Risk assessment in Internal Audit
  - 3-year Internal Audit Annual plan development (with practical examples/case studies & KPMG thought leadership)

  Instruction language: Vietnamese

  Mô tả Khóa học

  Cung cấp kiến thức tổng quan và thông lệ tiên tiến về Kiểm toán nội bộ (KTNB); Xác định vai trò và mối quan hệ của KTNB với Quản lí rủi ro (QLRR) và các phòng ban chức năng khác trong doanh nghiệp; Giới thiệu phương pháp để thực hiện KTNB hiệu quả, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và một số kỹ thuật cơ bản trong công tác thực hiện KTNB

  Chương trình học:

  1. Định nghĩa, vai trò và mối quan hệ của KTNB trong hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện tại:
  - Sơ lược về các quy định liên quan đến hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện tại và vị trí của KTNB;
  - Định nghĩa, vai trò và mối quan hệ của KTNB với QLRR và các chức năng khác trong doanh nghiệp
  - Xu hướng phát triển của KTNB hiện đại: Dữ liệu và công nghệ, Agile Auditing

  2. Lập kế hoạch KTNB
  - Phương pháp luận KTNB theo định hướng rủi ro
  - Đánh giá rủi ro trong KTNB
  - Lập kế hoạch KTNB hàng năm, tầm nhìn 3 năm (kèm các ví dụ và bài tập thực tiễn nhằm hỗ trợ học viên hiểu sâu và áp dụng hiệu quả quy trình lập kế hoạch KTNB vào doanh nghiệp)

  Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng Việt

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer Team

  Company team

  Chu Thi Linh Chi

  Associate Director, Advisory

  Company team

  Nguyen Dinh Thanh

  Associate Director, Advisory

  Keen to explore more? Browse other courses available: