Financial Planning, Budgeting and Forecasting in Ho Chi Minh City

    6.380.000 VND 6.380.000 VND 6380000.0 VND

    6.380.000 VND

    Option not available

    This combination does not exist.

    REGISTER  

    DURATION
    7 hours (9:00 a.m. - 5:00 p.m.)
    WHEN 
    27 - January - 2020
    Registration Ends: 25 January 2020
    WHERE
    10th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1,  Ho Chi Minh City

    Course description

    Our Financial Planning, Budgeting and Forecasting Course aims to provide knowledge and leading practices about Planning, Budgeting and Forecasting (PBF) practices at the Corporate level. The training will be delivered by Senior people of Financial Management Consulting, KPMG Vietnam, with specific processes, workflow, illustrative templates, and practical case studies.

    Course Agenda: 

    I. Introduction 
    - Overview introduction of Planning, Budgeting & Forecasting (PBF)
    - Leading practice and Benefits of PBF
    II. Planning, Budgeting & Forecasting process
    III. Planning, Budgeting & Forecasting model
    - Develop long-range financial plan
    - Develop an Annual Operating Plan (AOP)
        + Agree on planning dimension hierarchy
        + Define key cost and revenue drivers
        + Samples input and output templates (Excel-based) for Revenue, COGS, OPEX, CAPEX, and Financing
        + Identify cost allocation drivers for multiple dimensions such as line of business, products, customers, channel, region, etc.
        + Develop Profit and Loss Statement, Balance Sheet, Cashflow Statement
    - Develop financial forecast, variance and performance analysis report
    IV. Q&A

    Instruction language: Vietnamese

    Mô tả về khóa học

    Khóa học về Lập Kế hoạch hóa, Lập ngân sách và Dự báo Tài chính nhắm tới việc cung cấp kiến thức thực hành và các thông lệ tiên tiến về việc lập Kế hoạch, Ngân sách và Dự báo tài chính (PBF) tại Doanh nghiệp. Khóa học sẽ được cung cấp bởi những chuyên gia của bộ phận Tư vấn Tài chính của KPMG Việt Nam, với những chia sẻ tiết về quy trình, luồng công việc, biểu mẫu minh họa và nghiên cứu các tình huống thực tế.

    Chương trình học:

    I. Giới thiệu
    - Giới thiệu tổng quan về Lập kế hoạch, ngân sách và dự báo (“KHNS&DB”)
    - Các thông lệ tiên tiến và lợi ích của lập KHNS&DB
    II. Xây dựng Quy trình Lập KHNS&DB
    III. Xây dựng mô hình KHNS&DB
    - Lập kế hoạch tài chính dài hạn
    - Lập Kế hoạch ngân sách hàng năm (AOP)
    + Xác định các chiều lập ngân sách
    - Xác định các yếu tố ảnh hưởng lên Doanh thu và Chi phí
    - Bài tập tình huống
    - Xây dựng các biểu mẫu lập Doanh thu, Chi phí sản xuất, Chi phí hoạt động (OPEX), Đầu tư Tài sản (CAPEX)
    - Phương pháp phân bổ để lập báo cáo ngân sách theo nhiều chiều
    - Lập Báo cáo Kết quả kinh doanh (PL), Bảng Cân đối kế toán (BS) và Báo cáo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cashflow)
    - Lập dự báo tài chính
    - Giám sát ngân sách, phân tích biến động, và đánh giá hiệu quả hoạt động
    IV. Q&A

    Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt

    Want to run this course in-house? 

    Let us know how we can customize a training solution for you and your company

    Contact Us  

    Meet the Trainer(s)

    Company team

    Luu Bao Lien

    Director, Advisory

    Company team

    Vu Van Son

    Associate Director, Advisory

    Company team

    Vuong To Uyen

    Manager, Advisory

    Keen to explore more? Browse other courses available: