Financial Planning, Budgeting and Forecasting in Hanoi

  6.380.000 VND 6.380.000 VND 6380000.0 VND

  6.380.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  DURATION
  7 hours (9:00 a.m. - 5:00 p.m.)
  WHEN 
  28 - January - 2021
  Registration ends: 06 January 2021
  WHERE
  Floor 46, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 Building, Plot E6, Pham Hung Street, Cau Giay New Urban Area, Hanoi City

  Course description

  Our Financial Planning, Budgeting and Forecasting Course aims to provide knowledge and leading practices about Planning, Budgeting and Forecasting (PBF) practices at the Corporate level. The training will be delivered by Senior people of Financial Management Consulting, KPMG Vietnam, with specific processes, workflow, illustrative templates, and practical case studies.

  Course Agenda: 

  I. Introduction 
  - Overview introduction of Planning, Budgeting & Forecasting (PBF)
  - Leading practice and Benefits of PBF
  II. Planning, Budgeting & Forecasting process
  III. Planning, Budgeting & Forecasting model
  - Develop long-range financial plan
  - Develop an Annual Operating Plan (AOP)
      + Agree on planning dimension hierarchy
      + Define key cost and revenue drivers
      + Samples input and output templates (Excel-based) for Revenue, COGS, OPEX, CAPEX, and Financing
      + Identify cost allocation drivers for multiple dimensions such as line of business, products, customers, channel, region, etc.
      + Develop Profit and Loss Statement, Balance Sheet, Cashflow Statement
  - Develop financial forecast, variance and performance analysis report
  IV. Q&A

  Instruction language: Vietnamese

  Mô tả về khóa học

  Khóa học về Lập Kế hoạch hóa, Lập ngân sách và Dự báo Tài chính nhắm tới việc cung cấp kiến thức thực hành và các thông lệ tiên tiến về việc lập Kế hoạch, Ngân sách và Dự báo tài chính (PBF) tại Doanh nghiệp. Khóa học sẽ được cung cấp bởi những chuyên gia của bộ phận Tư vấn Tài chính của KPMG Việt Nam, với những chia sẻ tiết về quy trình, luồng công việc, biểu mẫu minh họa và nghiên cứu các tình huống thực tế.

  Chương trình học:

  I. Giới thiệu
  - Giới thiệu tổng quan về Lập kế hoạch, ngân sách và dự báo (“KHNS&DB”)
  - Các thông lệ tiên tiến và lợi ích của lập KHNS&DB
  II. Xây dựng Quy trình Lập KHNS&DB
  III. Xây dựng mô hình KHNS&DB
  - Lập kế hoạch tài chính dài hạn
  - Lập Kế hoạch ngân sách hàng năm (AOP)
  + Xác định các chiều lập ngân sách
  - Xác định các yếu tố ảnh hưởng lên Doanh thu và Chi phí
  - Bài tập tình huống
  - Xây dựng các biểu mẫu lập Doanh thu, Chi phí sản xuất, Chi phí hoạt động (OPEX), Đầu tư Tài sản (CAPEX)
  - Phương pháp phân bổ để lập báo cáo ngân sách theo nhiều chiều
  - Lập Báo cáo Kết quả kinh doanh (PL), Bảng Cân đối kế toán (BS) và Báo cáo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cashflow)
  - Lập dự báo tài chính
  - Giám sát ngân sách, phân tích biến động, và đánh giá hiệu quả hoạt động
  IV. Q&A

  Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us 

  Meet the Trainer(s)

  Company team

  Tran Thi Thu Anh

  Associate Director, Advisory

  Company team

  Pham Van Manh    

  Manager, Advisory

  Keen to explore more? Browse other courses available: