CIT Deductibility on Intra-group Charges

  2.200.000 VND 2.200.000 VND 2200000.0 VND

  2.200.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  DURATION    
  2 hours (2:00 p.m. - 4:00 p.m.)
  WHEN 
  25 - November - 2020
  Registration Ends: 23 November 2020
  WHERE
  Floor 10, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

  Want to run this course in house? Click Here

  Course description

  Provide practical knowledge of CIT implications for various types of payments to related parties, especially common challenges and required supporting documents.

  Note: This training does not cover Transfer pricing (e.g. disclosures, TP documentation, etc.) 

  Course Agenda:

  1/ Common intra-group payments (e.g. royalty, service charge, interest, etc.)
  2/ Typical challenges from tax perspectives
  3/ Required supporting documents
  4/ Shared experience/case study from local practice

  Instruction language: Vietnamese


  Cung cấp các kiến thức thực tiễn về việc khấu trừ chi phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp đối với những khoản thanh toán trong nội bộ tập đoàn, đặc biệt về các chất vấn phổ biến và hồ sơ chứng từ cần thiết.

  Xin lưu ý: Khóa học này không đề cập đến quy định về giao dịch liên kết (ví dụ: tờ khai, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, v.v.)

  Chương trình học:

  1/ Các loại phí nội bộ tập đoàn phổ biến (ví dụ: bản quyền, phí dịch, lãi vay, v.v.)
  2/ Những chất vấn thường gặp về Thuế liên quan
  3/ Hồ sơ chứng từ cần thiết
  4/ Chia sẻ kinh nghiệm thanh/kiểm tra thuế

  Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt

  Meet the Trainer Team

  Company team

  Nguyen Thi Mai Anh

  Director, Tax and Legal