Tiên phong Áp dụng IFRS dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng

Tổng quan

Bước sang giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS 2022 – 2025 (theo Quyết định 345/QĐ/BTC của Bộ Tài chính), doanh nghiệp đã sẵn sàng? 

Tham gia chương trình Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam – tổ chức bởi KPMG Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – để trao đổi với các nhà hoạch định chiến lược chuyển đổi IFRS của KPMG và khách mời từ quỹ đầu tư, doanh nghiệp/tổ chức tiên phong. Chương trình sẽ xoay quanh các chủ đề chính: các tác động khi áp dụng IFRS, ví dụ cụ thể cho từng ngành, và các lộ trình để doanh nghiệp chuyển đổi thành công. 

Playlist

 
 

Tiên phong Áp dụng IFRS dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng   (1/6) 

 
 

Tiên phong Áp dụng IFRS dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng  (2/6)

 
 

Tiên phong Áp dụng IFRS dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng  (3/6)

 
 

Tiên phong Áp dụng IFRS dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng (4/6)

 
 

Tiên phong Áp dụng IFRS dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng  (5/6)

 
 

Tiên phong Áp dụng IFRS dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng  (6/6)

Ms. Nguyen Thanh Mai   

Email:    maitnguyen2@kpmg.com.vn

Telephone :  +84982803299