Tiên phong Áp dụng IFRS dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng (2/6)

 
 
 

Contacts

Ms. Nguyen Thanh Mai  

Email:   maitnguyen2@kpmg.com.vn

Telephone :  +84982803299