Voices on 2030: Financial services reinvented

Voices on 2030: Financial services reinvented

The financial services industry is currently undergoing a period of transformational change. KPMG conducted interviews with leaders from across the financial services industry and beyond, including industry insiders, outsiders, and challengers. KPMG asked these individuals to place themselves in the year 2030 and describe the financial landscape that they believe could emerge in the years to come. The purpose of these interviews was to make a prediction about what the future of the industry could look like.

When considered as a whole, KPMG produces “Voices on 2030: Financial services reinvented “ - an invaluable chorus of insight and expertise related to financial services sector. 

Lĩnh vực dịch vụ tài chính hiện đang trải qua giai đoạn thay đổi mang tính chiến lược. KPMG đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bao gồm cả những người trong và ngoài ngành. Đề bài được đặt ra cho các nhà lãnh đạo là đặt mình vào năm 2030 và mô tả bối cảnh tài chính mà họ tin rằng có thể xuất hiện trong những năm tới. Mục đích của những cuộc phỏng vấn này nhằm đưa ra dự đoán về tương lai của lĩnh vực dịch vụ tài chính cùng những cơ hội và thách thức nó mang lại. 

Sau khi được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng, KPMG đã phát hành “Voices on 2030: Financial services reinvented” - một bản báo cáo toàn diện về kiến thức và chuyên môn, các hoạch định chính sách pháp lý trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. 


Odoo • Image and Text

Voices on 2030: Financial services reinvented