Top Risks 2023: The Bottom Line for Business

Top Risks 2023: The Bottom Line for Business  

"Top Risks 2023" is the title of Eurasia Group's annual forecast of the political risks that are most likely to materialize in 2023. This serves as a timely reminder that we really do live in an era of volatility, in which a new crisis is always just over the horizon, threatening businesses all over the world. Our most recent CEO Outlook shows that geopolitical uncertainties will likely continue to impact business strategies, with 81 percent of CEOs adjusting or planning to adjust their risk management procedures..

The forecast serves as a timely reminder that geopolitical risks have a propensity to be highly interconnected and to rapidly disseminate throughout the world. As a consequence of this, it would be inappropriate to consider them separately. In the subsequent investigation, in addition to traditional measures of severity and likelihood, the risk's velocity (that is, how quickly its effects will be felt) and contagion will be investigated (how likely it is that a risk will trigger other risks, should it occur). We are able to represent Eurasia Group's Top Risks as a network with the assistance of Dynamic Risk Assessment. Within this network, each risk node either influences or is influenced by other risks that are a part of the larger network.


“Top Risks 2023” là dự báo hàng năm của Eurasia Group về những rủi ro chính trị có thể xảy ra vào năm 2023. Đó là lời nhắc nhở rằng chúng ta đang thực sự ở trong thời đại đầy biến động, nơi những cuộc khủng hoảng mới luôn rình rập, đe dọa hoạt động kinh doanh ở khắp mọi nơi. Bái cáo CEO Outllook gần đây nhất của KPMG cho thấy những bất ổn về địa chính trị có thể sẽ tiếp tục tác động đến các chiến lược kinh doanh, với 81% các CEO điều chỉnh hoặc lên kế hoạch điều chỉnh quy trình quản lý rủi ro của họ.

Dự báo này là một lời nhắc nhở rằng các rủi ro địa chính trị có xu hướng liên kết với nhau và dễ lây lan. Do đó, chúng không nên được xem xét một cách phiến diện. Báo cáo sau đây nhằm mục đích xem xét các số liệu về mức độ nghiêm trọng và điều tra tốc độ rủi ro và sự lây lan (khả năng rủi ro này sẽ gây ra cho các rủi ro khác như thế nào nếu nó xảy ra). Đánh giá rủi ro giúp chúng ta nhận thấy các nhóm rủi ro dưới dạng một mạng lưới, với mỗi nút là rủi ro sẽ ảnh hưởng và/hoặc bị ảnh hưởng bởi các rủi ro khác trong mạng lưới rộng lớn.

Odoo • Image and Text

Top Risks 2023: The Bottom Line for Business