The Sustainable Future of Batteries: The destination of the automotive industry

The trends of energy transition and decarbonization – with their economic, environmental and geopolitical impact – are having a deep effect on the Electric Vehicle (EV) battery market.

Eng ver:

The trends of energy transition and decarbonization – with their economic, environmental and geopolitical impact – are having a deep effect on the Electric Vehicle (EV) battery market. These two trends are very much linked to the concept of circular economy – a fact made more consequential in view of the EU’s new Battery Regulation, which will ensure the repurposing, recycling and reusing of EV batteries at the end of their use phase or operational life.

The directive will specifically: 

(1) Expand the scope of those batteries that are to be repurposed, recycled and reused.

(2) Introduce carbon footprint labeling for EV batteries and a ‘Battery Passport’. 

(3) Mandate a minimum percentage of recycled materials – like cobalt, lead, lithium and nickel – in new batteries.

(4) Introduce a due diligence obligation on battery manufacturers. 

(5) Mandate more stringent collection targets for portable batteries.

More importantly, the main objectives of the EU directive are not only there to compensate for weaknesses in the internal EV batteries market (like depend- ency on critical raw materials from outside of Europe and a lack of domestic battery production capacity) but to also reduce its overall environmental impact – recycled materials can lower the carbon footprint of EV batteries by 40 percent. In the end, the Life Cycle Assessment (LCA) of EVs shows a shift from the use phase to the production phase.


Viet ver: 

Xu hướng chuyển đổi năng lượng và khử cacbon - cùng với tác động kinh tế, môi trường và địa chính trị - đang có tác động sâu sắc đến thị trường pin Xe điện (EV). Hai xu hướng này có mối liên hệ vô cùng vững chắc với khái niệm của nền kinh tế tuần hoàn – trên thực tế, viễn cảnh sẽ trở nên rõ rang hơn khi xét đến Quy định về ắc quy mới của châu Âu, quy định này sẽ đảm bảo việc tái hoạch định, tái chế và tái sử dụng pin xe điện vào cuối vòng đời sản phẩm.

Cụ thể của chỉ thị như sau:

(1) Mở rộng phạm vi của các loại pin được tái hoạch định, tái chế và tái sử dụng.

(2) Giới thiệu nhãn lượng dấu chân carbon cho pin xe điện và 'Hộ chiếu pin’.

(3) Đưa ra quy định về hàm lượng tối thiểu khi sử dụng vật liệu tái chế trong nguồn ắc quy mới – như coban, chì, lithium và niken.

(4) Đặt ra nghĩa vụ thẩm định đối với các nhà sản xuất pin.

(5) Yêu cầu các mục tiêu thu gom nghiêm ngặt hơn đối với pin di động.

Quan trọng hơn, mục tiêu chính của chỉ thị châu Âu không chỉ nhằm bù đắp những điểm yếu trên thị trường pin xe điện trong nước (như sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô từ bên ngoài châu Âu cũng như việc thiếu năng lực sản xuất pin trong nước) mà còn giảm tác động đến tổng thể môi trường – vật liệu tái chế có thể giảm dấu chân carbon của pin xe điện xuống 40%. Cuối cùng, Đánh giá vòng đời (LCA) của xe điện cho thấy sự chuyển đổi từ giai đoạn sử dụng sang giai đoạn sản xuất.