Shaping digital transformation with low-code platforms

The increasing digital transformation and rapidly changing business requirements alongside global economic and political instability are increasingly challenging corporate IT teams

ENG:

The increasing digital transformation and rapidly changing business requirements alongside global economic and political instability are increasingly challenging corporate IT teams. A future-proof, agile and flexible IT infrastructure is essential to remain competitive. Flexible and modern software solutions are the foundation for digital processes and one of the key success factors for further digitization. 

One of the key technologies here are low-code platforms. These enables professional developers as well as business users without specific program-ing knowledge to create and adapt applications of varying complexity in order to be able to quickly and easily implement the dynamic demands from the business on software development. 

KPMG conducted a large-scale survey in 2022 to assess the status of adaption and perspective of low-code. About 60% of the company managers surveyed rate low-code development as “critical to very critical” for the further performance of their companies, from both an operational and a strategic point of view. 

Download our latest report and discover some of the key success factors for integrating low-code platforms.

VIE:

Chuyển đổi kỹ thuật số ngày càng tăng và các yêu cầu kinh doanh thay đổi nhanh chóng, cùng với sự bất ổn về chính trị và kinh tế toàn cầu đang ngày càng thách thức bộ phận công nghệ thông tin của công ty. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin linh hoạt trong tương lai là điều cần thiết để duy trì tính cạnh tranh. Đặc biệt, các giải pháp phần mềm linh hoạt và hiện đại là nền tảng cho các quy trình kỹ thuật số và là một trong những yếu tố thành công quan trọng để tiếp tục số hóa.

Một trong những công nghệ chính ở đây là các nền tảng low-code. Nền tảng này cho phép các nhà phát triển chuyên nghiệp cũng như những chủ doanh nghiệp có ít hoặc không có kiến thức lập trình có thể tạo và điều chỉnh các ứng dụng có độ phức tạp khác nhau, từ đó có thể thực hiện nhanh chóng và dễ dàng các yêu cầu năng động từ doanh nghiệp về phát triển phần mềm.

KPMG đã thực hiện một cuộc khảo sát quy mô lớn vào năm 2022 để đánh giá tình trạng thích ứng của low-code. Khoảng 60% các nhà quản lý công ty được khảo sát đánh giá việc phát triển low-code là “quan trọng đến rất quan trọng” đối với hiệu suất tiếp theo của công ty họ, từ cả góc nhìn vận hành và chiến lược.

Tải nghiên cứu báo cáo mới nhất của KPMG và khám phá một số yếu tố thành công chính trong quá trình tích hợp các nền tảng low-code.