Pulse of Fintech – The journey to light up the investment market

The globe has the difficult job of reducing and eventually reversing climate change. The Aerospace and Defense (A&D) industry must contribute fully to this huge and complicated challenge. 

ENG:

2022 was a challenging year for fintech investment globally — with the Americas seeing a USD$40 billion drop in investment compared to 2021’s high. However, the decline in deal value doesn’t tell the full story.  

Longer term, the belief that the outlook for fintech investment remains quite positive given the ongoing transformation of financial services around the world and the strengthening focus on embedding financial services into other sectors.  

Looking across 2022, there is’s no doubt that the fintech market globally saw both highs and lows. Consider some of the key trends the study has seen: 

— Surging investment in the regtech as companies look to technology to help them manage their increasingly complex regulatory compliance obligations;  

— Rapidly cooling investment in crypto currencies and crypto exchanges with more challenges expected on the horizon; 

— Strengthening partnerships between fintech and incumbent financial institutions, including banks, insurance companies and wealth management firms; 

— Decreasing number of large deals compared to 2021 as investors wait for valuations to stabilize;

Whether you’re the CEO of a large financial institution or the founder of an emerging fintech, focusing on getting the most from every dollar you invest can help you forge a strong path forward. As you read this edition of Pulse of Fintech, ask yourself: What do we need to do to become more resilient as an organization and how can we use our strengths to create unique value for our customers, clients and investors? VIE:

Năm 2022 làchứng kiến một năm đầy thách thức đối với lĩnh vực đầu tư vào ngành công nghệ tài chính (fintech) trên toàn cầu - với việc châu Mỹ chứng kiến mức đầu tư giảm 40 tỷ USD so với năm 2021. Tuy nhiên, sự sụt giảm giá trị thương vụ không nói lên toàn bộ câu chuyện.  

Trong dài hạn, nNiềm tin vàorằng triển vọng trong việc đầu tư fintech vẫn rất diễn biến tích cực về lâu dài nhờ vào sự thay đổi không ngừng của các dịch vụ tài chính trên toàn thế giới và sự tập trung tăng cường vào việc ứng dụng các dịch vụ tài chính vào các lĩnh vực khác.  

Nhìn lại năm 2022, thị trường fintech trên toàn cầu chứng kiến cả hai mức tăng trưởng cao và thấp. Chúng ta nên cân nhắc một số xu hướng chính trong bản phân tích như sau: 

— Tăng đầu tư vào các giải pháp công nghệ khi các doanh nghiệp đang tìm đến công nghệ để hỗ trợ giải quyết việc tuân thủ các quy định phức tạp. 

 Sự nNhanh chóng giảm nhiệt trong xu hướng đầu tư và trao đổi tiền điện tử ẩn chứa nhiều khó khăn tiềm tàng. 

 Tăng cường quan hệ đối tác giữa fintech và các tổ chức tài chính đương nhiệm, bao gồm: ngân hàng, các công ty bảo hiểm và công ty quản lý tài sản. 

 Giảm số lượng giao dịch lớn so với năm 2021 khi các nhà đầu tư đang trông chờ vào mức thẩm định bền vững. 

Dù là Giám đốc điều hành của một tổ chức tài chính lớn, hay người sáng lập một công ty tài chính mới nổi, việc tập trung vào tận dụng tối đa mỗi đồng đầu tư có thể giúp bạn tạo dựng một con đường vững chắc phía trước. Khi đọc ấn bản này của Pulse of Fintech, hãy tự hỏi chính mình: Chúng ta cần làm gì để tổ chức trở nên linh hoạt hơn và làm cách nào chúng ta có thể sử dụng thế mạnh của mình để tạo ra giá trị độc đáo cho khách hàng, khách hàng và nhà đầu tư của mình?