Global Manufacturing Prospects 2023

The global economy is slowing down and there are numerous challenges facing manufacturers, but CEOs remain confident of their companies’ growth prospects over the next three years. 

Eng ver:

This level of confidence has hardly changed over the past 12 months. They are also optimistic about the growth of their industry between now and 2025, much more so than in previous polls. Despite the optimism about the longer term, more than three quarters admit that in case of an economic downturn, this may affect their companies’ three-year growth prospects.


Achieving these objectives will likely be a difficult balancing act, between the short and long term; investments in technology and people; onshoring and offshoring. For CEOs navigating these difficult waters, this report aims to provide key insights to help manage the journey, can help companies benchmark themselves against their peers and offer some sound advice on what maps to take along with them. The future is unpredictable, so prepare carefully and assess the risks and opportunities from an enterprise-wide perspective. 


Viet ver: 

Nền kinh tế toàn cầu đang trở nên chậm lại cùng vô vàn thách thức tiềm tang mà các nhà sản xuất phải đối mặt, song, nhiều giám đốc điều hành vẫn tự tin vào triển vọng tăng trưởng của công ty trong ba năm kế tiếp. Mức độ tin cậy này hầu như không có sự thay đổi trong 12 tháng qua. Họ cũng giữ vững niềm lạc quan vào sự phát triển của ngành ở thời điểm hiện tại kéo dài đến năm 2025, cao hơn nhiều so với các cuộc khảo sát ý kiến trước đây. Bất chấp sự lạc quan dài hạn, hơn 3/4 CEO thừa nhận rằng trong bối cảnh kinh tế suy thoái, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng trong 3 năm tới của công ty.


Việc đạt được những mục tiêu này có thể gây khó khăn trong việc cân bằng giữa yếu tố ngắn hạn và dài hạn; giữa việc đầu tư vào công nghệ và con người; sản xuất trong nước và ngoài nước. Đối với các CEO đang đối mặt với những khó khăn trên, báo cáo này sẽ nhằm mục đích cung cấp những hiểu biết quan trọng giúp kiểm soát quá trình, hỗ trợ các công ty tự đánh giá doanh nghiệp cá nhân so với các công ty cùng ngành và đưa ra một số lời khuyên đúng đắn về hành trang trong tương lai. Tương lai là điều không thể đoán trước, vì vậy hãy luôn chuẩn bị cẩn thận cũng như đánh giá trước rủi ro và cơ hội từ góc độ của toàn thể doanh nghiệp.