Global Economic Outlook 2023

The outlook for the global economy took a positive turn early in 2023: inflationary pressures began to ease and global energy prices returned to levels last seen prior to the invasion of Ukraine. Experts expect headline inflation to continue falling this year – from 7.4% in 2022 to 5.3% in 2023 – and potentially reach central banks’ targets by 2024.

Eng ver:

The labor market remains relatively tight across most countries, expected that unemployment to remain level at 5.2% in 2023. That should provide an important support for households’ incomes and consumer spending, even though real incomes are squeezed. But despite the resilience of the labor market and the improving inflation conditions, global economic growth is expected to be relatively modest over the next two years. Following GDP growth of 3.1% in 2022, experts expect growth of 2.1% this year and 2.6% in 2024.

KPMG’s Global Economic Outlook is a forecast of world economy. It’s based on detailed analysis of trends and models from KPMG firms’ economic specialists across the world. Digging deeper into the numbers isn’t an exact science, but it can offer a good indication of what may lie ahead and should help to equip business leaders with a greater understanding of what lies behind today’s complex marketplaces, enabling them to develop more robust strategies focused on the ultimate goal of a return to sustainable, global growth.

Viet ver: 

Triển vọng của nền kinh tế toàn cầu đã chứng kiến sự chuyển biến tích cực vào đầu năm 2023: áp lực lạm phát bắt đầu có chiều hướng đi xuống và giá bán năng lượng toàn cầu đã quay trở lại mức giá được ghi nhận lần cuối vào trước cuộc xâm lược Ukraine. Các chuyên gia đều kỳ vọng lạm phát chung sẽ tiếp tục giảm trong năm nay – từ 7,4% năm 2022 xuống 5,3% năm 2023 – và có khả năng đạt được mục tiêu do các ngân hàng trung ương thiết lập vào năm 2024.


Thị trường lao động vẫn tương đối chặt chẽ ở hầu hết các quốc gia, dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ duy trì ở mức 5,2% vào năm 2023. Điều này sẽ đóng góp vai trò quan trọng cho thu nhập của các hộ gia đình và mức chi tiêu thường niên, ngay cả khi thu nhập thực tế bị hạn chế. Song, bất chấp khả năng phục hồi của thị trường lao động và điều kiện lạm phát được cải thiện, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ có phần tương đối khiêm tốn trong hai năm tiếp theo. Sau mức tăng trưởng GDP 3,1% vào năm 2022, các chuyên gia kỳ vọng mức tăng trưởng là 2,1% trong năm nay và 2,6% vào năm 2024.


Triển vọng kinh tế toàn cầu của KPMG là một dự báo cho xu hướng kinh tế thế giới. Báo cáo dựa trên việc phân tích chi tiết các xu hướng và mô hình từ nhiều chuyên gia kinh tế thuộc các công ty KPMG trên toàn thế giới. Việc phân tích sâu hơn các con số thống kê song không mang lại quá nhiều giá trị khoa học, nhưng có thể đưa ra những dấu hiệu khả quan trong tương lai gần và góp phần trang bị cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sự hiểu biết có tầm vĩ mô hơn về những gì ẩn sau thị trường phức tạp ngày nay, thúc đẩy họ phát triển các chiến lược mạnh mẽ hơn nhằm tập trung vào mục tiêu cuối cùng - phục hồi khả năng tăng trưởng toàn cầu bền vững.