Future of XaaS (Everything as a Service) – Signals of change

Over the last two decades, the as-a-Service model has revolutionized how technology resources (software, platforms, infrastructure) are provisioned and consumed.

Eng ver:

Over the last two decades, the as-a-Service model has revolutionized how technology resources (software, platforms, infrastructure) are provisioned and consumed. From a consumption perspective, there has been a rapid migration to on-demand environments that can be provisioned through self-service, with elasticity to allow rapid scaling and ubiquitous availability through multiple access channels and with billing flexibility.

Despite this rapid growth, XaaS companies are still highly challenged by three key issues: 

1. Transforming their operating model(s) to realize a true “connected enterprise” to help provide a seamless customer experience 

2. Maintaining margin while offering competitive pricing and product agility to their customer base 

3. Managing the cost of delivery to remain competitive in the market.

The XaaS world has many business model variations. The more traditional perpetual and term licensing models are rapidly being replaced with models ranging from subscription, consumption to freemium and marketplace-based models.


Viet ver: 

Trong hai thập kỷ vừa qua, mô hình dưới dạng dịch vụ đã cách mạng hóa việc cung cấp và tiêu thụ tài nguyên công nghệ (bao gồm phần mềm, nền tảng, cơ sở hạ tầng). Từ góc độ tiêu dùng đã ghi nhận một sự chuyển đổi nhanh chóng sang các môi trường theo yêu cầu, nơi có thể được cung cấp tài nguyên thông qua dịch vụ tự cung, với độ co giãn cho phép mở rộng quy mô nhanh chóng và mức độ sẵn có thông dụng ở mọi nơi qua nhiều kênh truy cập cùng khả năng thanh toán linh hoạt.

Bất chấp tốc độ tang trưởng chóng mặt, các công ty áp dụng mô hình XaaS vẫn gặp nhiều trở ngại bởi ba vấn đề chính sau:

1. Chuyển đổi (hai hoặc nhiều) mô hình vận hành doanh nghiệp để hiện thực hóa một “doanh nghiệp kết nối” thực sự nhằm hỗ trợ trong việc cung cấp trải nghiệm liền mạch cho khách hang.

2. Duy trì mức kí quĩ khi vẫn đưa ra mức giá cạnh tranh và tính linh hoạt của sản phẩm cho cơ sở khách hàng.

3. Quản lý chi phí giao hàng để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.

Thế giới XaaS có nhiều biến thể trong mô hình kinh doanh. Ngày càng nhiều các mô hình truyền thống bao gồm cả vĩnh viến lẫn có thời hạn đang được nhanh chóng thay thế bằng nhiều loại từ mô hình đăng ký sử dụng, mô hình tiêu dùng đến mô hình miễn phí và cả mô hình căn cứ theo thị trường.