Emerging trends in infrastructure 2023

Emerging trends in infrastructure 2023 

The development of infrastructure is a complex challenge of the 21st century. The infrastructure plays a crucial role in socioeconomic development and serves as a driving force for growth. If the infrastructure system is invested in and developed in a synchronized and modern manner, it will promote economic growth, increase the economy's productivity and efficiency, and also contribute to the solution of social problems.

Additionally, the construction and creation of good infrastructure to attract foreign investment capital, and the use of foreign investment capital to build infrastructure, creates favorable conditions for manufacturing industries to be more productive and operate more efficiently.

KPMG has conducted a report titled "Emerging trends in infrastructure" with the intent of identifying and synthesizing potential trends in technological approaches and solutions for upgrading infrastructure. The report was compiled with the assistance of industry experts and experts who are cognizant of the pressures that the infrastructure industry is generating.

We hope this edition of “Emerging trends in infrastructure” helps you think differently about the challenges and opportunities facing the infrastructure sector this year to determine the best business development strategies for your company.


Phát triển cơ sở hạ tầng là một thử thách lớn của thế kỉ 21. Cơ sở hạ tầng đóng vai trò đặc biệt quan trọng và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Nếu hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả nền kinh tế, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và tạo ra cơ sở hạ tầng tốt nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, và ngược lại nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các ngành sản xuất kinh doanh có năng suất cũng như hoạt động có hiệu quả hơn.

Thấu hiểu được những sức ép mà ngành cơ sở hạ tầng đang tạo ra với các chuyên gia, chuyên viên trong ngành, KPMG đã thực hiện báo cáo “Những xu hướng mới của ngành cơ sở hạ tầng” với mục đích đưa ra những nhận định, tổnrg hợp các xu hướng tiềm năng, hướng tới các phương pháp tiếp cận và giải pháp công nghệ trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng. 

KPMG mong rằng ấn bản “Xu hướng mới nổi trong ngành xây dựng” này sẽ giúp quý doanh nghiệp có suy nghĩ khác về những thách thức và cơ hội mà lĩnh vực cơ sở hạ tầng phải đối mặt trong năm nay để từ đó hoạch định các chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp của mình. 

Odoo • Image and Text

Emerging trends in infrastructure 2023