Climate risk scenarios into the ESG world

Climate risk is one of the most significant emerging challenges facing the financial services market, with potential impacts which are widespread and complex.

ENG:

These risks require companies to acquire new knowledge, expertise, data, and tools to manage and anticipate the physical and transition risks that affect both sides of a company’s balance sheet, while also challenging the environment in which the company operates. 

However, with new risks there are also new opportunities for companies to prepare and adapt. Risk experts are ready to build and design scenarios to give companies a path forward to manage and mitigate exposure as well as enhance their resilience and response to climate change.

The Biden administration is asking for clear, consistent, intelligible, comparable, and accurate disclosure of climate-related financial risks. Mitigation strategies for risks and drivers should be disclosed as well. Other regulators reacted by refining the expectations, often consistent with those outlined by the Biden administration. This included either required disclosures of assumptions and methodologies where public statements indicate climate risk scenario analysis is performed, or adoption of climate risk scenario analysis as part of management’s overall risk management.VIE:

Rủi ro khí hậu là một trong những thách thức mới nổi đáng kể nhất đối với thị trường dịch vụ tài chính, với những tác động tiềm ẩn lan rộng và phức tạp. Những rủi ro này đòi hỏi các công ty phải có được kiến thức, chuyên môn, dữ liệu và công cụ mới để quản lý và dự đoán các rủi ro vật lý và các chuyển đổi ảnh hưởng đến từ hai phía trong bảng kế toán công ty, đồng thời vẫn gây tác động thách thức lên môi trường mà công ty hoạt động. 

Tuy nhiên, những rủi ro mới cũng là những triển vọng mới để các công ty chuẩn bị và thích nghi. Các chuyên gia rủi ro sẵn sàng xây dựng và thiết kế các kịch bản để vạch sẵn cho các công ty một lộ trình để quản lý và giảm thiểu tác động cũng như tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chính quyền Biden đang yêu cầu bản công bố rõ ràng, nhất quán, dễ hiểu và chính xác về các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu. Các chiến lược giảm thiểu rủi ro và các tác nhân cũng nên được tiết lộ. Các cơ quan quản lý khác đã phản ứng bằng cách tinh chỉnh các kỳ vọng, thường nhất quán với những kỳ vọng do chính quyền Biden vạch ra. Điều này bao gồm việc bắt buộc công khai các giả định và phương pháp luận trong đó các tuyên bố công khai cho thấy tổng thể phân tích rủi ro khí hậu được thực hiện hoặc bao gồm việc áp dụng phân tích rủi ro khí hậu như một phần của quản lý rủi ro tổng thể.