Bản tin nhanh về Hải quan

Tổng cục Hải quan đề xuất bãi bỏ quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 35, Nghị Định số 

08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (“Nghị định 08”) lâu nay được áp dụng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng 

trong các mô hình gia công thương mại tại Việt Nam cũng như hệ sinh thái sản xuất được hình thành giữa các 

doanh nghiệp sản xuất Việt Nam và thương nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, tại Công văn số 2588/TCHQ-GSQL gửi Bộ Tài chính và các cục hải quan địa phương trong thời gian 

gần đây, Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) đã đưa ra kiến nghị bãi bỏ toàn bộ quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ tại 

Điều 35 Nghị định 08, và đề xuất các cơ quan liên quan phối hợp nghiên cứu xem xét sửa đổi các quy định có 

liên quan để phản ánh đúng bản chất của hoạt động mua bán trong nội địa. Đề xuất này của TCHQ nếu được 

thông qua, sẽ tác động đáng kể đến các mô hình sản xuất, gia công thương mại đang áp dụng thủ tục xuất 

nhập khẩu tại chỗ theo Nghị định 08, ví dụ: nguyên vật liệu nhập khẩu bởi doanh nghiệp Việt Nam phục vụ cho 

các hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu với thương nhân nước ngoài, sẽ không còn được 

miễn thuế hoặc hoàn thuế, nếu thành phẩm sản xuất, gia công được chỉ định giao cho doanh nghiệp, cá nhân 

khác tại Việt Nam. 

KPMG đang theo dõi sát sao vấn đề này và sẽ cập nhật kịp thời cho Quý khách hàng khi có thêm các diễn tiến 

mới. Đồng thời, nếu Quý khách hàng hiện đang thực hiện hoạt động kinh doanh của mình thông qua hình thức 

xuất nhập khẩu tại chỗ, chúng tôi khuyến nghị Quý khách hàng nên rà soát, đánh giá lại mô hình kinh doanh 

hiện tại, hiểu rõ các tác động tiềm ẩn liên quan đến đề xuất của TCHQ, đồng thời chuẩn bị các kế hoạch chủ 

động, hiệu quả về chi phí, tối thiểu hóa rủi ro về gián đoạn chuỗi cung ứng để sẵn sàng thích ứng trong trường 

hợp đề xuất của TCHQ được phê duyệt. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách hàng cần sự hỗ trợ liên 

quan đến vấn đề này.