OnDemand Courses

Thuê và Chi phí đi vay


    13:30 - 16:30
    20/06/2024
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     1,000,000 VND

Tổng quan

Mục đích của khóa học này nhằm tìm hiểu quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán cho giao dịch thuê tài sản và chi phí đi vay, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể nắm được:

1. Thuê tài sản:

- Kế toán thuê tài sản theo VAS

- Kế toán thuê tài sản theo IFRS

- Thực hành áp dụng quy định về giao dịch thuê tài sản trong tình huống thực tế

- Hiểu biết về trình bày BCTC liên quan đến giao dịch thuê tài sản

2. Chi phí đi vay:

- Kế toán chi phí đi vay

- Điều kiện và xách thức vốn hóa chi phí đi vay

- So sánh khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS trong việc hạch toán chi phí đi vay

- Thực hành áp dụng quy định về chi phí đi vay trong tình huống thực tế

- Hiểu biết về trình bày BCTC liên quan đến chi phí đi vay


Diễn giả

Company team


Nguyễn Hữu Nam Ninh

Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính
KPMG Việt Nam

Ông Ninh có hơn 13 năm kinh ngiệm chuyên sâu về kiểm toán, tư vấn kế toán và chuyển đổi IFRS tại KPMG Việt Nam và KPMG Australia. Ông Ninh đã tham gia thực hiện rất nhiều cuộc kiểm toán độc lập và tư vấn kế toán. Những công việc này đòi hỏi phải có hiểu biết sâu rộng về các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế/Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế, hiểu biết về hệ thống kế toán cũng như các hệ thống khác của doanh nghiệp.

Company team


Nguyễn Thị Huyền

Trưởng phòng cấp cao
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính
KPMG Việt Nam

Bà Huyền có hơn 10 năm kinh ngiệm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán tại KPMG Việt Nam và KPMG Sydney, với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Huyền đã tham gia Kiểm toán và tư vấn nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, năng lượng, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. 

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918