OnDemand Courses

Doanh thu và Thu nhập khác

.
   13:30 - 16:30
    12/09/2024 
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     1.000.000 VNĐ

Tổng quan

Mục đích của khóa học này nhằm tìm hiểu quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Nội dung 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể hiểu được:

1. Cách xác định doanh thu

2. Ghi nhận doanh thu

3. Xác định và ghi nhận doanh thu cho một số trường hợp đặc biệt

4. Quy định về trình bày báo cáo tài chính

5. So sánh sự khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS liên quan đến kế toán doanh thu

Sau khi tham gia hội thảo, anh/chị có thể hiểu được

1. Phạm vi chuẩn mực và các định nghĩa liên quan

2. Xác định doanh thu

3. Ghi nhận doanh thu

4. Các trường hợp đặc biệt và ví dụ minh họa

5. Quy định về trình bày báo cáo tài chính

6. So sánh sự khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS liên quan đến kế toán doanh thu

7. Thảo luận và hỏi đáp

Diễn giả

Company team

Nguyễn Hữu Nam Ninh

Giám Đốc
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính
KPMG Việt Nam 

Ông Ninh có hơn 13 năm kinh ngiệm chuyên sâu về kiểm toán, tư vấn kế toán và chuyển đổi IFRS tại KPMG Việt Nam và KPMG Australia.  Ông Ninh đã tham gia thực hiện rất nhiều cuộc kiểm toán độc lập và tư vấn kế toán. Những công việc này đòi hỏi phải có hiểu biết sâu rộng về các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế/Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế, hiểu biết về hệ thống kế toán cũng như các hệ thống khác của doanh nghiệp.

Company team

Nguyễn Thị Huyền

Trưởng phòng cấp cao
Dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Báo cáo tài chính
KPMG Việt Nam

Bà Huyền có hơn 10 năm kinh ngiệm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán tại KPMG Việt Nam và KPMG Sydney, với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Huyền đã tham gia Kiểm toán và tư vấn nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, năng lượng, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. 

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918