Select a Channel

Default channel for slides, all public users can access content of this channel.

Partner Channel

Private channel

Used to publish slides in partner network privately.

Default channel for slides, all public users can access content of this channel.

This will be the compilation of all Technical Updates; Tax updates/alerts, Immigration, Legal from KPMG etc..,

Category for each article will be the month of release. e.g., January 2021, May 2021.

Default channel for slides, all public users can access content of this channel.



Bước sang giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS 2022 – 2025 (theo Quyết định 345/QĐ/BTC của Bộ Tài chính), doanh nghiệp đã sẵn sàng? 

Tham gia chương trình Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam – tổ chức bởi KPMG Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – để trao đổi với các nhà hoạch định chiến lược chuyển đổi IFRS của KPMG và khách mời từ quỹ đầu tư, doanh nghiệp/tổ chức tiên phong. Chương trình sẽ xoay quanh các chủ đề chính: các tác động khi áp dụng IFRS, ví dụ cụ thể cho từng ngành, và các lộ trình để doanh nghiệp chuyển đổi thành công.