IFRS 9 - Financial Instruments: Recognition & Measurement

  2.000.000 VND 2.000.000 VND 2000000.0 VND

  2.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  2.000.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  13:00 - 17:00 (4 hours)

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

       Mô tả về khóa học

       Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Với nhiều thay đổi căn bản và thách thức chờ đợi phía trước, doanh nghiệp cần bắt đầu với việc đánh giá kĩ những thay đổi có thể sẽ diễn ra và lập kế hoạch chuyển đổi phù hợp với doanh nghiệp mình.

       IFRS 9 – Công cụ tài chính thay thế phần lớn nội dung quy định trong chuẩn mực IAS 39 – “Công cụ tài chính: Ghi nhận và Đo lường” kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. IFRS 9 đề cập đến việc phân loại tài sản tài chính và nợ phải trả, ghi nhận ban đầu, đánh giá sau ghi nhận lần đầu, tính toán và ghi nhận tổn thất tín dụng và Kế toán phòng ngừa rủi ro. Một số nội dung không được đề cập trong IFRS 9 thì vẫn theo nguyên tắc trong IAS 39. Hiện tại chưa có chuẩn mực VAS tương ứng với chuẩn mực IFRS 9. 

       Khóa học IFRS 9 – Công cụ tài chính được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế triển khai áp dụng IFRS9 cho doanh nghiệp với các bài tập tình huống cụ thể, sinh động sẽ giúp kế toán viên hiểu rõ các nguyên tắc ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính trên báo cáo tài chính, trình bày các khoản mục tài sản tài chính và nợ phải trả cũng như áp dụng các mô hình tổn thất tín dụng dự kiến vào thực tế.

       Khóa học này dành cho:

       - Giám đốc tài chính
       - Kế toán trưởng 

       Chương trình học  
       1. Định nghĩa và Phạm vi

       2. Phân loại

       - Tài sản tài chính 

       - Nợ phải trả tài chính

       - Phân loại lại

       3. Đo lường

       - Ghi nhận ban đầu

       - Sau ghi nhận ban đầu

       - Giá trị phân bổ

       - Cổ tức

       4. Áp dụng thực tiễn mô hình tổn thất tín dụng dự kiến cho tiền gửi ngân hàng và phải thu khách hàng

       Kết quả sau khóa học

       Sau khóa học này, kế toán viên sẽ có thể: 

       ➤ Hiểu rõ về phạm vi của IFRS 9

       ➤ Hiểu rõ về cách thức phân loại và đo lường công cụ tài chính theo IFRS 9

       ➤ Áp dụng mô hình tổn thất tín dụng dự kiến để tính toán ảnh hưởng của IFRS 9 trong doanh nghiệp

       ➤ Đánh giá chất lượng của các thuyết minh, đảm bảo tuân theo IFRS

       ➤ Đánh giá các thay đổi tạm thời và lâu dài trong quá trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS

       Những điểm đặc biệt ở lớp học KPMG

       ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

       ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

       ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

       ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

       ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

       Course Description

       Decision 345/QĐ-BTC by the Vietnam Ministry of Finance compels companies to convert from VAS to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. With many fundamental changes and challenges waiting ahead, businesses need to start evaluating carefully the changes that may take place and create a transformation plan that is right for their businesses.

       IFRS 9 – Financial Instruments mainly replaces what is covered in IAS 39 – “Financial Instruments: Recognition and Measurement” as of January 1, 2018. IFRS 9 deals with classification of financial assets, financial liabilities, Initial measurement, subsequent measurement, credit loss measurement and recognition, hedged accounting. Some topics not mentioned in IFRS 9 are still in accordance with the principles in IAS 39. Currently, there is no VAS standard corresponding to IFRS 9 standard.

       The IFRS 9 – Financial instruments course is built based on practical experience in applying IFRS9 with specific and hands-on case studies that will help accountants understand the principles for recognition and measurement of financial in the financial statements, disclosure financial assets and liabilities, and apply expected credit loss models.


       This course is designed for:

       - CFO
       - Chief accountant

       Course Agenda

       1. Definition and scope

       2. Classification

       - Financial assets

       - Financial liabilities

       - Reclassification

       3. Measurement

       - Initial measurement

       - Subsequent measurement

       - Amortized cost measurement

       - Dividends

       4. Practical application of the expected credit loss model for cash in banks and accounts receivable from customers


       Key learning outcomes

       After this course, accountants will be able to:

       ➤ Understand the scope of IFRS 9

       ➤ Understand how financial instruments are classified and measured in accordance with IFRS 9

       ➤ Apply the expected credit loss model to calculate the impact of IFRS 9 

       ➤ Evaluate the quality of the disclosure, ensure the compliance with IFRS

       ➤ Assess temporary and permanent changes in the transition from VAS to IFRS

       Benefits when studying at KPMG

       ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

       ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

       ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes


       ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in Vietnam convert from VAS to IFRS

       ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

       Certification


       Giấy chứng nhận

       Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KPMG cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

       Bạn không những được giải đáp những vấn đề cụ thể liên quan đến công việc mà còn được phát triển kỹ năng chuyên môn. Giấy chứng nhận này minh chứng cho những kiến thức, kỹ năng và nổ lực bạn đạt được khi tham gia khóa học.

       Get Certified

       Upon successful completion of the course, participants will be awarded a certificate awarded by KPMG.

       Becoming certified shows that you have picked up the skills covered in the course and your motivation to learn. You will not only address your business concerns, but also strengthen your own professional development.

       Do you need to find out more?
       Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company. 

       Contact Us  

       Meet the Trainer(s)

       Odoo • Image and Text

       Phạm Thị Hoàng Anh

       Director tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

       Bà Hoàng Anh là Giám đốc Kiểm toán có thâm niên hoạt động hơn 13 năm tại KPMG Việt Nam. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính trong nước và quốc tế, bà Hoàng Anh đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, nông nghiệp và năng lượng về chuyển đổi sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

       Odoo • Image and Text

       Dương Thị Thảo

       Trưởng phòng tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

       Bà Thảo có kinh nghiệm sâu về các chuẩn mực VAS và IFRS. Trong nhiều năm hoạt động tại KPMG Việt Nam, bà đã hỗ trợ các doanh nghiệp lớn trong ngành hàng tiêu dùng, dược phẩm, bán lẻ và nông nghiệp trong việc báo cáo tài chính theo IFRS và chuyển đổi từ VAS sang IFRS.

       Keen to explore more?
       Browse other courses available:

       Past course photos