IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

  1.500.000 VND 1.500.000 VND 1500000.0 VND

  1.500.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER  

  DURATION
  4 hours (8:30 a.m. - 12:30 p.m.)
  WHEN
  Coming soon
  WHERE
  Floor 10, Sun Wah Tower, 115 Nguyen
                                                              Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, 
                                                              Hochiminh City

  Want to run this course in house? Click Here

  Course description

  The course includes general knowledge on revenue from contract with customers and application for retail companies.

  Course Agenda:

  1. Scope
  2. The Five Step Model
  3. Important Requirements of IFRS 15 (Contract modifications, Contract costs)
  4. Application issues (Sale with a right of return, Warranties, Customer options for additional goods and services, Principal vs agent, Consignment arrangements, Bill-and-hold arrangements, Non-refundable up-front fees, Repurchase arrangements, Customers' unexercised rights (breakage))
  5. Application for retail companies
  6. Disclosure

  Instruction language: Vietnamese


  Khóa học cung cấp những kiến thức về Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng và những ứng dụng trong công ty kinh doanh bán lẻ.

  Chương trình học:

  1. Phạm vi
  2. Mô hình Năm bước
  3. Những yêu cầu quan trọng của IFRS 15 (Sửa đổi hợp đồng, Chi phí của hợp đồng)
  4. Những vấn đề trong việc áp dung (Tiêu thụ với quyền được trả lại hàng, Bảo hành, Quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ của khách hàng, Chủ thể vs Đại lý, Thỏa thuận kí gửi, Thỏa thuận xuất hóa đơn - chưa giao hàng, Những khoản phí trả trước không hoàn lại, Thỏa thuận mua lại, Phần quyền không được thực hiện của khách hàng ("phần quyền từ bỏ")) 
  5. Ứng dụng cho những công ty kinh doanh bán lẻ
  6. Công bố thông tin

  Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng Việt


  Meet the Trainer Team

  Company team

  Nguyen Thanh Nghi    

  Partner, Audit

  Company team

  Nguyen Thi Minh Hien

  Senior Manager, Audit