Fundamentals of Planning, Budgeting and Forecasting in Ho Chi Minh

  6.380.000 VND 6.380.000 VND 6380000.0 VND

  6.380.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER COURSE

  DURATION
  8 hours (8:30 a.m. - 5:30 p.m.)
  WHEN 
  21 - October - 2020 
  Registration ends: 19 October 2020 
  WHERE
  Floor 10, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1,  Hochiminh City

  Want to run this course in house? Click Here

  Course description

  OurFundamentals of Planning, Budgeting and Forecastingcourse aims to provide knowledge and leading practices about Planning, Budgeting and Forecasting (PBF), budget control and monitoring, advanced practices, and benefits of PBF. The training will be delivered by Senior people of Financial Management Consulting, KPMG Vietnam, with specific processes, workflow, illustrative templates, and practical case studies.

  Course Agenda: 

  I. Introduction: 

  - Overview introduction of Planning, Budgeting & Forecasting (PBF)

  - Leading practice and Benefits of PBF 

  II. Planning, Budgeting & Forecasting process and model 

  - Develop standard operating procedure and guideline of PBF 

  - Develop long-range financial plan (3-5 years) 

  - Develop an Annual Operating Plan (AOP) 

      + Agree on planning dimension hierarchy 

      + Define key cost and revenue drivers

      + Samples input and output templates (Excel-based) for Revenue, COGS, OPEX, CAPEX, and Financing

      + Identify cost allocation drivers for multiple dimensions such as line of business, products, customers, channel, region, etc.

      + Develop Profit and Loss Statement

      + Develop Balance Sheet

      + Develop Cashflow Statement

  - Develop financial forecast, variance and performance analysis report

  III. Budgeting, Monitoring and Controlling

  IV. Q&A

  Instruction language: Vietnamese


  Khóa học Kế hoạch hóa, Lập ngân sách và Dự báo cơ bản nhắm tới việc cung cấp kiến thức và thực hành về việc lập kế hoạch, ngân sách và dự báo (PBF), kiểm soát và giám sát ngân sách và những phương pháp nâng cao, cũng như lợi ích của PBF. Khóa học sẽ được cung cấp bởi những chuyên gia của bộ phận Tư vấn hoạt động kinh doanh, KPMG Việt Nam, với những kiến thức chi tiết về quy trình, luồng công việc, biểu mẫu minh họa và nghiên cứu tình huống thực tế.

  Chương trình học:

  I. Giới thiệu 

  - Giới thiệu tổng quan về Kế hoạch hóa, Lập ngân sách và Dự báo (PBF)

  - Những phương pháp đi đầu và lợi ích của PBF 

  II. Quy trình và mô hình Kế hoạch hóa, Lập ngân sách và Dự báo 

  - Lập quy trình hoạt động tiêu chuẩn và nguyên tắc chỉ đạo của PBF 

  - Lập kế hoạch tài chính dài hạn (3-5 năm)

  - Lập Bản kế hoạch hoạt động hàng năm (AOP) 

      + Thống nhất sơ đồ thứ bậc chiều phân tích kế hoạch 

      + Định nghĩa những kích tố chi phí và doanh thu chủ chốt 

      + Biểu mẫu nhập và xuất mẫu (trên Excel) cho Doanh thu, Giá vốn hàng bán, Chi phí hoạt động, Chi phí vốn, và Tài trợ 

      + Nhận định những kích tố phân bổ chi phí cho nhiều chiều phân tích như Ngành hoạt động kinh doanh, Sản phẩm, Khách hàng, Kênh kinh doanh, Vùng hoạt động, v.v.

      + Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

      + Lập Bản cân đối kế toán

      + Lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ 

  - Lập dự báo tài chính, báo cáo phân tích phương sai và thành quả

  III. Lập, Giám sát và Kiểm soát Ngan sách

  IV. Q&A

  Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt

  Meet the Trainer Team

  Company team

  Luu Bao Lien

  Director, Advisory

  Company team

  Vu Van Son

  Associate Director, Advisory